HİÇBİR YERDE BULUNMAYAN ERMENİ TARİHÇESİ

Ermeniler aslında kim?

Hitit kaynaklarına göre M.Ö XV. ve XIII. yüzyıllarında Hayasa, Hay(Erm)’ların ülkesi (Hayk) diye ifade edilmektedir. M.Ö XII-IX. yüzyıllarında Ağrı Dağları eteklerinde yerleşmişlerdir. Armir’i başkent yapan Hay Kazunlar’ın iktidarı süresince Ararat(Asur Baur dilinde Urartu) ismi tüm pilatoya yayılarak Mezopotamya anıtları ve İncil’de Hayastan (Ermenistan) isminin anlamdaşı olarak ifade edilmiştir. M.Ö IX. yüzyıl başkenti Tuşba (Van) olan Bianinili (Urartu, Ararat) Krallığı güçlenmiştir. Bu krallık çivi yazısı ve yerel hiyeroglifler olmak üzere bazı yazı sistemleri, matematik bilgileri ve mimarlık bilgileri de kullanmışlardır.

Ermenilerle ilgili ilk tarihi kayıtlar

 Eski Farsça ve Elamca da Armenia, Babilcede Urartu olarak geçmekte olup bu iki isimin anlamdaş olduğu düşünülmektedir. Ermeniler Indo-German orijinlidir. Binlerce yıllık geçmişi küçük Asya ve İran arasında yayılmış olan yüksek platolarda yerleşmişlerdir. Ermeni halkının şekillenmesi M.Ö III. ve IV. binyıllarda başlamıştır. Bu halk M.Ö I. Binyılda Devletleşmiştir. Ermenilerle ilgili ilk kayıtlar M.Ö XVIII. yüzyıllarına aittir.  

  Sümer kayıtlarında İncil’deki Ararat-Hayastan (Ermenistan) ile özdeşleştiği düşünülmektedir. Ararat’ta adında bir erken devlet oluşumu belirtilmektedir. Bu halkın kendi kendisini tanımladığı Hay ismi M.Ö XVI. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. M.Ö XIV. Ve XII. yüzyıllardan itibaren ise yabancılar Armen ve Armenia isimlerininin şekillerini belirtmektedirler.  M.Ö 2. binyılda Güney Ermenistan ve Mazopotamya’nın Kuzeyinde Mit Tani devleti güçlenir. Mısırlılarla mücadelelere girerler.

 Elazığ-Diyarbakır arasındaki bölgede Heretot (M.Ö 490-425) Fırat ve Dicle Nehirlerinin çevresinde Asur ülkesinin üst kısmında Filiklerle aynı geleneklere sahip inşaların yaşadığı yerden bahseder, Strabon (M.Ö 63- M.S 23) Kafkasların güneyinde Mezopotamya’ya uzanan bölgelerdeki dağlık alanları Ermenistan olarak adlandırır.

Eski Yunan, Fars, Arap, Roma, Bizans kaynakların da Batıda Fırat Nehri, Kuzeyde Kafkas Dağları, Doğuda Azerbaycan ve İran, Güney de Mezopotamya arasında kalmak üzere Ermenilerin yaşadığı belirtilmektedir.

Köken Olarak Ermeni Tarihçesi

Ermeniler Menşei itibari ile kendilerine Filik ya da Traklardan inen Armen ve Asya kökenli Hayilerden üreyenler saymakla beraber Hai adının Hattiden geldiğini ileri sürenlerde Asya Menşeili Urartular ve Hattiler olduğunu kabul ederler. Bazıları ise İskit kabilesi olduğunu ileri sürerler, bazı yazarlar ise Orta Anadolu Ermenilerini Türkçe konuştuğunu ancak Hristiyan olmalarını belirterek eski Kapatoglar ya da Filiklerden gelme ihtimalini belirtirler.

Ermeniler M.Ö VI. yüzyıldan itibaren çeşitli şekillerde kendi yönetimlerini krallıklar, prenslikler ya da derebeylikler şeklinde devam ettirmişlerdir. Uzun yıllar Persler, Romalılar, Paganlar, Araplar arasındaki savaşlarda farklı roller üstlenmişlerdir.

Türklere Kadar Uzanan Ermeni Tarihçesi

Bugün Türkiye de Orta Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege bölgelerinde Müslüman ya da Hristiyan olarak yaşamaya devam etmektedirler. Müslüman olanlara yoğun örnek olarak Hemşinliler verilebilir. 1915 öncesinde Anadolu da 2500-3000 arasında (vilayet, sancak, kaza, köy) yerleşim yerinde toplu olarak yaşamaktadırlar. Ermeniler Osmanlı döneminde askerlikten muaf tutulmuşlardır. Vergi vermemişler ya da çok az vermişlerdir. Bursa’nın başkent olduğu dönemde Ermeni Ruhani Reisliği başkente alınmıştır daha sonra İstanbul Ermeni Patrikanesi kurulmuştur. (1461)

Yine Osmanlı bürokrasisinde ticari hayatta kilit noktaları tutmuşlardır. Yüksek düzeyde devlet memurluklarıyla birlikte askeri okullara da girmişlerdir. Tiyatro müzik ve el sanatları alanında ön plana çıkmışlardır. Osmanlı imparatorluğunda hiçbir millette daha önce olmamış bir biçimde Ermenilere millet-i sadıka (sadık millet) denilerek uyum içinde barışçıl ve huzurlu bir hayat sürmüşlerdir.

Bugünkü Yaşam Alanlarına Uzanan Ermeni Tarihçesi

Anadolu’nun ve Kafkasya’nın en eski halklarında olan Ermeniler bugün Kafkasya da bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti ile birlikte yarı bağımsız Karabağ da yaşamaktadırlar. Ermenistan- Azerbaycan arasında ki Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Belki de

Ermeni tarihçesi bilindikten sonra Ermeniler ve Türkler 1915 olaylarına karşılıklı belgelere dayalı olarak aydınlatabilirlerse her iki tarafta hataları ve doğruları kabullenirlerse yeniden dost olabilir bölgede huzurlu ve istikrarlı bir geleceğe sahip olabilirler. Unutulmasın ki geçmiş geriye getirilemez. Ancak geleceği doğru, aydınlık, mürefte zeminler üzerine yeniden inşa edebilirler.

One thought on “HİÇBİR YERDE BULUNMAYAN ERMENİ TARİHÇESİ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: